سری Low Pressure با حداکثر فشار ۱۰۰۰PSI بال ولوهای Low Pressure با حداکثر فشار ۲۰۰۰PSI سری سه بخشی که بوسیله چهارپیچ به یکدیگر متصل هستند و به طور معمول دارای فشار ۲۲۰۰PSI و حداکثر ۲۵۰۰PSI می باشند. سری یک تکه با حداکثر فشار ۳۰۰۰PSI سری High Pressure که دارای دسته