تولیدکنندگان نفت و گاز همیشه به دنبال تامین نیازهای انرژی جهان و گسترش جریان های درآمدی خود هستند. یک حرکت جمعی به سمت بهره برداری از ذخایر منابع غیر متعارف در اعماق بیشتر و فواصل دورتر از سواحل صورت گرفته است. نشت ناشی از گاز ترش یا سایر خرابی های