خوردگی یا Corrosion  خوردگی ( Corrosion ) تخریب فیزیکی یک ماده در اثر فعل و انفعالات با محیط آن میباشد. Corrosion زمانی اتفاق می افتد که یک اتم فلز توسط یک سیال اکسید می شود و منجر به از بین رفتن مواد در سطح فلز و کاهش ضخامت آن می