خوردگی در هر حالت و هر نوعی یک معضل مهندسی هست. آسیب ناشی از خوردگی کنترل نشده سیستم لوله کشی در هر پروژه ای چه Offshore , Nearshore و یا Onshore بسیار پرهزینه و خطر آفرین خواهد و موجب از بین رفتن سود پروژه میگردد. پبشگیری از خوردگی از آنجا