شیر اطمینان چیست؛ شیر اطمینان ( RELIEF VALVE)  در واقع شیری می باشد،که وظیفه حفاظت و ایمنی خطوط و تجهیزات را برعهده دارد. شیر اطمینان ( RELIEF VALVE) در واقع شیری هستش که با توجه به رنج و بازه کاری می تواند،  در فشارهای مختلف وارد مدار و شروع