نیدل ولو یا شیر سوزنی در واقع شیری می باشد. که وظیفه انسداد و یا باز کردن مسیر سیال را به صورت تدریجی و قابل تنظیم دارا می باشد. از محاسن این شیر نسبت به دیگر شیرآلات کنترل میزان عبور سیال و یا به تعبیری تدریجی بودن آن