محاسبه آنلاین فشار

محاسبه فشارکاری تیوب ها به صورت آنلاین

در حال بارگیری

فشار (PRESSURE)

فشار یک کمیت نرده‌ای است که به صورت نیرو بر واحد سطح تعریف می‌شود. یکای فشار در دستگاه بین‌المللی یکاها پاسکال است. به نیروی عمودی وارد شده بر یکای مساحت یک سطح نیز فشار گفته می‌شود. یک پاسکال با یک نیوتون بر مترمربع (N/m²) برابر است.

نسبت نیروی عمود بر سطح به اندازاهء خود سطح را فشارگویند. درداخل مایعات هم فشار از وزن مایع بالای هر سطح ناشی می شود.

هنگامی که نیروی F به یک سطح مشخص A اعمال می‌شود، تنش در اجزای آن سطح به‌وجود می‌آید که باعث فشرده شدن اجزای تحت تنش می‌شود. هرچه نیرو به سطح کوچکتری وارد شود، فشار بیشتری ایجاد می‌شود. اگر نیروی وارد به یک سطح مشخص افزایش یابد نیز، فشار وارد به سطح بیشتر می‌شود. میزان نیروی وارد بر یک سطح را به‌عنوان فشار تعریف می‌کنند که با نماد pنمایش داده می‌شود.

جدول تبدیل فشار (PRESSURE )  برحسب واحد های مختلف به شرح ذیل می باشد.